Dla jednostek samorządu terytorialnego

W szczególności sprawy z zakresu:

  • Prawa zamówień publicznych (analizy prawne siwz i projektów umów, reprezentacja przed KIO i w postępowaniu sądowym)
  • Postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  • Gospodarki nieruchomościami (wywłaszczenia, przetargi)
  • Prawa oświatowego i Karty Nauczyciela (likwiadacja szkół lub oddziałów, zmiany organizacyjne)
  • Podatków i opłat lokalnych, Ordynacji podatkowej
  • Zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej
  • Zagospodarowania przestrzennego
  • Prawa o aktach stanu cywilnego
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, WSA i NSA